Κατηγορίες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου έλαβε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του λιμένα Βόλου έλαβε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 2032).

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Η σχετική απόφαση, που φέρει τις υπογραφές του υπουργού Οικονομικών, του υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών και του υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, η άδεια είναι αορίστου διάρκειας υπό την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ.

Η απόφαση

«Χορηγούμε στον «Οργανισμό Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του Λιμένα Βόλου, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες κατασκευής του συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου υποχρεούται στην τήρηση και εφαρμογή των αναφερομένων στον ως άνω τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, καθώς και στη διασφάλιση συμβατότητας του συνόλου των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, με τον προβλεπόμενο στον τεχνικό φάκελο σχεδιασμό του υδατοδρομίου, όπως αυτός ειδικότερα αποτυπώνεται και περιγράφεται στους χάρτες (ναυτικός χάρτης της Υ.Υ.Π.Ν. και χάρτες της Γ.Υ.Σ.), το τοπογραφικό διάγραμμα, το εγχειρίδιο υδατοδρομίου και τα συνοδά αυτού σχέδια που τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου οφείλει να γνωρίζει, να τηρεί και να εφαρμόζει, όπου απαιτείται, τους όρους, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως και 27) του ν. 4663/2020.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τους όρους και περιορισμούς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λιμένα Βόλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υδατοδρομίου στην περιοχή του λιμένα, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η παρούσα απόφαση είναι προϋπόθεση και έρεισμα των αντίστοιχων πράξεων και αποφάσεων που πρέπει να εκδοθούν, εφόσον αυτό απαιτείται, από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Η παρούσα δεν τις υποκαθιστά, ούτε δεσμεύει τις αρμόδιες αρχές στο να εκδώσουν τις προβλεπόμενες άδειες σε περίπτωση που δε συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ούτε απαλλάσσει τον κάτοχό της από τυχόν απαιτήσεις εγκρίσεων, αδειών ή εισφορών.

Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Η άδεια ίδρυσης είναι αορίστου διάρκειας υπό την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4014/2011 και δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση ανανέωσης της ΑΕΠΟ, όποτε αυτό απαιτείται.

Η άδεια ίδρυσης ανακαλείται αυτοδίκαια εάν εντός πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.

Τροποποίηση των στοιχείων της παρούσας άδειας, ανάκληση και μεταβίβαση αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του ν. 4663/2020.

Η παρούσα απόφαση δεν εκχωρεί σε καμία περίπτωση δικαίωμα άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και δεν καθιστά επιτρεπτή τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας προϋποθέτει την υποβολή νέας αίτησης που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4663/2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Κατηγορίες
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Με πιστοποιητικό PERS, έως τον Απρίλιο του 2023, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Το πιστοποιητικό PERS (Port Environmental Review System), διαμέσου του ECOPORTS του οργανισμού ESPO (European Sea Port Organization) έλαβε για δύο χρόνια, μέχρι τον Απρίλιο του 2023, με φορέα πιστοποίησης την Lloyd’s Register Rotterdam, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου.

Το EcoPorts, είναι η κύρια περιβαλλοντική πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού λιμενικού τομέα. Ξεκίνησε από έναν αριθμό ενεργών δραστηριοποιούμενων λιμένων το 1997 και ενσωματώθηκε πλήρως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) από το 2011.

Η πρωταρχική αρχή των EcoPorts, είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της συνεργασίας κι ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ λιμένων κι η βελτίωση περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το PERS (Port Environmental Review System) δεν ενσωματώνει μόνο τις κύριες γενικές απαιτήσεις αναγνωρισμένων προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες των λιμένων. Το πιστοποιητικό έχει καθιερώσει τη φήμη του ως το μοναδικό πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης του λιμενικού τομέα.

Το πρότυπο, βασίζεται στις συστάσεις πολιτικής του ESPO και δίνει στους λιμένες σαφείς στόχους που πρέπει να επιδιώξουν.

Για να λάβει ένας λιμένας το πιστοποιητικό PERS, θα πρέπει να εφαρμόζει και να υιοθετεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος ενώ και οι περιβαλλοντικές εκθέσεις που εκδίδει να επικοινωνούνται και να είναι προσβάσιμες στην τοπική κοινωνία και στους πολίτες.

Επενδύσεις στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Με αφορμή το πιστοποιητικό PERS που έλαβε ο Οργανισμός, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΒ Σωκράτης Αναγνώστου, δήλωσε: «Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου και η απόκτηση του παραπάνω πιστοποιητικού, είναι μια δικαίωση των προσπαθειών μας και των στόχων που έχουμε θέσει για αειφόρο ανάπτυξη του λιμένος.

Το λιμάνι του Βόλου, επενδύει σε συστήματα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι μέσα από αγαστή συνεργασία με τους χρήστες του λιμένος, την τοπική κοινωνία και τους φορείς να προωθήσουμε δράσεις κι έργα βιώσιμης ανάπτυξης του λιμένος Βόλου, επιτυγχάνοντας ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση, καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση κι εξυπηρέτηση των χρηστών, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών προτύπων και προδιαγραφών».