Κατηγορίες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου έλαβε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του λιμένα Βόλου έλαβε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 2032).

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Η σχετική απόφαση, που φέρει τις υπογραφές του υπουργού Οικονομικών, του υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών και του υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, η άδεια είναι αορίστου διάρκειας υπό την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ.

Η απόφαση

«Χορηγούμε στον «Οργανισμό Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του Λιμένα Βόλου, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες κατασκευής του συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου υποχρεούται στην τήρηση και εφαρμογή των αναφερομένων στον ως άνω τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, καθώς και στη διασφάλιση συμβατότητας του συνόλου των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, με τον προβλεπόμενο στον τεχνικό φάκελο σχεδιασμό του υδατοδρομίου, όπως αυτός ειδικότερα αποτυπώνεται και περιγράφεται στους χάρτες (ναυτικός χάρτης της Υ.Υ.Π.Ν. και χάρτες της Γ.Υ.Σ.), το τοπογραφικό διάγραμμα, το εγχειρίδιο υδατοδρομίου και τα συνοδά αυτού σχέδια που τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου οφείλει να γνωρίζει, να τηρεί και να εφαρμόζει, όπου απαιτείται, τους όρους, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως και 27) του ν. 4663/2020.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τους όρους και περιορισμούς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λιμένα Βόλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υδατοδρομίου στην περιοχή του λιμένα, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η παρούσα απόφαση είναι προϋπόθεση και έρεισμα των αντίστοιχων πράξεων και αποφάσεων που πρέπει να εκδοθούν, εφόσον αυτό απαιτείται, από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Η παρούσα δεν τις υποκαθιστά, ούτε δεσμεύει τις αρμόδιες αρχές στο να εκδώσουν τις προβλεπόμενες άδειες σε περίπτωση που δε συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ούτε απαλλάσσει τον κάτοχό της από τυχόν απαιτήσεις εγκρίσεων, αδειών ή εισφορών.

Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Η άδεια ίδρυσης είναι αορίστου διάρκειας υπό την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4014/2011 και δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση ανανέωσης της ΑΕΠΟ, όποτε αυτό απαιτείται.

Η άδεια ίδρυσης ανακαλείται αυτοδίκαια εάν εντός πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.

Τροποποίηση των στοιχείων της παρούσας άδειας, ανάκληση και μεταβίβαση αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του ν. 4663/2020.

Η παρούσα απόφαση δεν εκχωρεί σε καμία περίπτωση δικαίωμα άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και δεν καθιστά επιτρεπτή τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας προϋποθέτει την υποβολή νέας αίτησης που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4663/2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Κατηγορίες
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Συνεδρίασε, για πρώτη φορά, η Κυβερνητική Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Λιμένων

Για πρώτη φορά, από την σύστασή της, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Κυβερνητική Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Λιμένων, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων. Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου.

Τις εργασίες της Επιτροπής χαιρέτησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη ομαλής διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών και των 10 περιφερειακών λιμένων, εστιάζοντας ωστόσο στους τέσσερις πρώτους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Ηγουμενίτσας, του Ηρακλείου, καθώς και του εμπορικού τμήματος του λιμένα Καβάλας.

Ο κ. Πλακιωτάκης εξάλλου υπογράμμισε το εντονότατο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο, όπως τόνισε, «επιβεβαιώνει την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας».

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν οριζόντια όλους τους περιφερειακούς λιμένες και επικεντρώθηκε σε κάποια από αυτά, κυρίως για τους λιμένες της Ηγουμενίτσας και του Βόλου.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός αναγκαίων ενεργειών και συντάχθηκαν σχετικά χρονοδιαγράμματα.

Στις εργασίες της Επιτροπής εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ε. Κυριαζόπουλο συμμετέχουν οι κ.κ. Χ. Τριαντόπουλος, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η κα. Α. Καλύβα, Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Ο. Καβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Ε. Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Μ. Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Α. Κοντογιώργης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και εκπρόσωπος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.).

Κατηγορίες
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο Βόλος, το επόμενο λιμάνι που οδεύει προς αξιοποίηση. Εκκρεμεί απόφαση του υπουργείου Άμυνας για ναύσταθμο

Μετά τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Ηγουμενίτσας, της Καβάλας και του Ηρακλείου, το επόμενο λιμάνι που οδεύει προς αξιοποίηση είναι το λιμάνι του Βόλου.

Το ΤΑΙΠΕΔ προετοιμάζει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, όπως αναφέρεται στο επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) που ενέκρινε το ΚΥΣΟΙΠ.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, αναμένεται απόφαση του ΥΠΕΘΑ σχετικά με την ανάπτυξη ναύσταθμου στο λιμάνι (ακριβής προσδιορισμός έκτασης), προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί όροι του διαγωνισμού.

Για το λιμάνι του Βόλου, θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για την πώληση του 67%.  

Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ εξετάζει η δυνατότητα αξιοποίησης κάποιων από τους μικρούς λιμένες ή/και μαρίνες του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας.

Η διερεύνηση αυτή αφορά στην παρούσα στιγμή την μαρίνα για Mega-Yacht και την μαρίνα Σπηλιάς εντός του κεντρικού λιμένα του Οργανισμού και τον μικρό λιμένα της Λευκίμμης.