Κατηγορίες
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

European Green Deal: Θαλάσσιες μεταφορές, λιμενικές δραστηριότητες και ναυπηγεία καλούνται να μειώσουν τον περιβαλλοντικό και κλιματικό τους αντίκτυπο

Νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ, για τις βιομηχανίες και τους τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές πρότεινε η Κομισιόν.

Η βιώσιμη γαλάζια οικονομία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), και για την εξασφάλιση μιας πράσινης, χωρίς αποκλεισμούς, ανάκαμψη από την πανδημία.

Όλοι οι τομείς της γαλάζιας οικονομίας -μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ο παράκτιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι λιμενικές δραστηριότητες και η ναυπηγία– θα πρέπει να μειώσουν τον περιβαλλοντικό και κλιματικό αντίκτυπό τους.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της κρίσης της βιοποικιλότητας απαιτεί υγιείς θάλασσες και βιώσιμη χρήση των πόρων τους, ώστε να δημιουργούνται εναλλακτικές λύσεις αντί των ορυκτών καυσίμων και της παραδοσιακής παραγωγής τροφίμων.

Η μετάβαση στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία απαιτεί επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια, η παραγωγή φυκιών, η ανάπτυξη καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων ή η αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων θα δημιουργήσουν νέες πράσινες θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις στη γαλάζια οικονομία.

Η ανακοίνωση καθορίζει λεπτομερές θεματολόγιο για τη γαλάζια οικονομία στους εξής τομείς:

  • την επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας και της μηδενικής ρύπανσης – κυρίως με την ανάπτυξη υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την απαλλαγή των θαλάσσιων μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και την οικολογική μεταστροφή των λιμένων. Ένα βιώσιμο μείγμα ωκεάνιας ενέργειας, το οποίο θα περιλαμβάνει πλωτή αιολική, θερμική, κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια, θα μπορούσε να παράγει το ένα τέταρτο του ηλεκτρισμού της ΕΕ το 2050. Τα λιμάνια έχουν κρίσιμη σημασία για τη συνδεσιμότητα και την οικονομία των περιφερειών και των χωρών της Ευρώπης και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ενεργειακοί κόμβοι.
  • Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και μείωση της ρύπανσης – μεταξύ άλλων μέσω ανανεωμένων προτύπων για τον σχεδιασμό αλιευτικών εργαλείων, για την ανακύκλωση πλοίων και για τον παροπλισμό υπεράκτιων πλατφορμών και τη λήψη μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά.
  • Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις επενδύσεις στη φύση – η προστασία του 30% της θαλάσσιας περιοχής της ΕΕ θα αντιστρέψει την απώλεια σε βιοποικιλότητα, θα συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην ανθεκτικότητα και θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Θα μειωθούν ακόμα περισσότερο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στους θαλάσσιους οικοτόπους.
  • Τη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της ανθεκτικότητας των ακτών – οι δραστηριότητες προσαρμογής, όπως η ανάπτυξη πράσινων υποδομών σε παράκτιες περιοχές και η προστασία των ακτών από τον κίνδυνο διάβρωσης και πλημμύρας, θα συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των τοπίων, ενώ παράλληλα θα ωφελήσουν τον τουρισμό και την παράκτια οικονομία.
  • Την εξασφάλιση βιώσιμης παραγωγής τροφίμων – η βιώσιμη παραγωγή και τα νέα πρότυπα εμπορίας για τα θαλάσσια τρόφιμα, η χρήση φυκιών και άλλης θαλάσσιας βλάστησης, ο ισχυρότερος έλεγχος της αλιείας, καθώς και η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα των θαλάσσιων τροφίμων που βασίζονται στα κύτταρα, θα βοηθήσουν τη διατήρηση των θαλασσών της Ευρώπης. Με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια που επίσης εγκρίθηκαν, η Επιτροπή δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά να προωθήσει τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ.
  • Τη βελτίωση της διαχείρισης του θαλάσσιου χώρουσυγκρότηση Γαλάζιου Φόρουμ – το νέο γαλάζιο φόρουμ για τους χρήστες της θάλασσας, με σκοπό να συντονιστεί ο διάλογος μεταξύ υπεράκτιων φορέων εκμετάλλευσης, ενδιαφερόμενων μερών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, της ναυτιλίας, του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων δραστηριοτήτων, θα τονώσει τις συνεργατικές ανταλλαγές για τη βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το 2022 θα εκδοθεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μετά την έγκριση των εθνικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων του Μαρτίου 2021.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών.

Χρηματοδότηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), θα αυξήσουν τη συνεργασία τους για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

Τα θεσμικά όργανα θα συνεργαστούν με τα κράτη μέλη για την κάλυψη των υφιστάμενων χρηματοδοτικών αναγκών για τη μείωση της ρύπανσης στις ευρωπαϊκές θάλασσες και τη στήριξη των επενδύσεων για γαλάζια καινοτομία και γαλάζια βιοοικονομία.

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας -ιδίως μέσω της πλατφόρμας του «BlueInvest» και του νέου ταμείου «BlueInvest Fund»– θα στηρίξει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες αλυσίδες αξίας βασισμένες στους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες δραστηριότητες.

Για την περαιτέρω χρηματοδότηση του μετασχηματισμού, η Επιτροπή παρότρυνε τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν επενδύσεις για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στα εθνικά τους σχέδια που αφορούν την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη, καθώς και στα εθνικά τους επιχειρησιακά προγράμματά που συνδέονται με διάφορα ταμεία της ΕΕ από τώρα έως το 2027.

Θα συμβάλουν επίσης και άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», και θα συσταθεί ειδική αποστολή για τους ωκεανούς και τα ύδατα.

Όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, κατά τη λήψη σχετικών επενδυτικών αποφάσεων θα πρέπει να εφαρμόζονται συμφωνημένες αρχές και πρότυπα βιωσιμότητας ειδικά για τους ωκεανούς, όπως η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πρωτοβουλία χρηματοδότησης της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. 

Κατηγορίες
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές προσδοκούν οι ευρωβουλευτές. Τα τρία ζητούμενα

Μείωση κατά 40% των εκπομπών έως το 2030, ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και καθαρούς λιμένες ζητούν οι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου.

Το ψήφισμα σχετικά με τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για αποδοτικότερες και καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές, το οποίο εγκρίθηκε με 453 ψήφους υπέρ, 92 ψήφους κατά και 154 αποχές, σημειώνει ότι η διεθνής ναυτιλία εκπέμπει περίπου 940 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως και ευθύνεται για το 2,5% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι εκπομπές αυτές προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά εάν δεν ληφθούν ταχέως μέτρα για την ελάττωσή του.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν την επίτευξη της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών έως το 2050, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί με κατάλληλη χρηματοδότηση, έρευνα και καινοτομία στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών και καυσίμων.

Λιγότερες εκπομπές και περισσότερα εναλλακτικά καύσιμα

Στο πλαίσιο των προσπαθειών απαλλαγής από τα ορυκτά καύσιμα, το εγκριθέν κείμενο σημειώνει το προηγούμενο κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιτύχουν μείωση των εκπομπών κατά 40% έως το 2030 και την ένταξη των θαλάσσιων μεταφορών στα συστήματα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ.

Ο έλεγχος των εκπομπών δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις εκπομπές CO2, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, υπογραμμίζοντας επίσης την επείγουσα ανάγκη για να δημιουργηθούν περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου και αζώτου στη Μεσόγειο για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ.

Προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών από τη ναυτιλία, το ψήφισμα ζητεί να καταργηθεί σταδιακά η χρήση βαρέος μαζούτ στα πλοία και εκφράζει τη λύπη του για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ ορυκτών πηγών ενέργειας, οι οποίες τυγχάνουν ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης στην ευρωπαϊκή αγορά, και καθαρών εναλλακτικών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την κατάσταση αυτή και να παράσχει κίνητρα, μεταξύ άλλων μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, για την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών λύσεων αντί των βαρέων καυσίμων.

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο και οι σχετικές υποδομές θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία από τις μεταβατικές τεχνολογίες προς εναλλακτικές λύσεις μηδενικών εκπομπών στον τομέα της ναυτιλίας, προσθέτουν.

Φιλικότερα προς το περιβάλλον λιμάνια και πλοία

Η μείωση των επιπτώσεων της ναυτιλίας στην ποιότητα του αέρα και στην υγεία των πολιτών απαιτεί επίσης χαμηλότερες εκπομπές στους λιμένες.

Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να καταρτίσει στρατηγική για τους «λιμένες μηδενικών εκπομπών», να στηρίξει τη χρήση της χερσαίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές πηγές και να προτείνει κανόνες που θα προωθούν τη μηδενική ρύπανση κατά την ελλιμενισμό.

Καλούν επίσης την Επιτροπή να αναλάβει ταχεία δράση για τη ρύθμιση της πρόσβασης στους λιμένες της ΕΕ για τα πλέον ρυπογόνα πλοία βάσει του πλαισίου της οδηγίας για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα.

Το ψήφισμα επισημαίνει επίσης άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην απαλλαγή του τομέα από τις εκπομπές άνθρακα και να προωθήσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση των λιμένων και των πλοίων, η βελτιστοποίηση της ταχύτητας των πλοίων, η καινοτομία στην υδροδυναμική και η εισαγωγή νέων μέτρων πρόωσης αποτελούν λίγες μόνο δράσεις που οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να διερευνηθούν περαιτέρω από την Επιτροπή, τους πλοιοκτήτες και τους εφοπλιστές.