Κατηγορίες
MMM ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες επιχειρήσεις των μεταφορών απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου τον Μάιο. Όλοι οι ΚΑΔ

Στους ΚΑΔ των κλάδων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολή του συνολικού μισθώματος, για τον μήνα Μάιο 2021, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού βρίσκονται και οι μεταφορές.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Ειδικότερα, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση (Αρ. Φύλλου 2149) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, ήτοι επιχείρησης η οποία την 4η Ιανουαρίου 2021 έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έναν από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Α’ 68), όπως ισχύει.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) – υποκατάστημα].

Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2021.

Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4η Ιανουαρίου 2021, για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας».

Οι ΚΑΔ

Οι ΚΑΔ που αφορούν τις μεταφορές και απαλλάσσονται από την υποχρεωτική καταβολή του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021 είναι οι ακόλουθοι:

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

Κατηγορίες
ΓΝΩΜΗ

Πιστοποίηση, μεταφορές και επιβατικό κοινό

Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι θεμελιώδης υπηρεσία στην κοινωνία μας και σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς άπτεται της ποιότητας των υποδομών, του τροχαίου υλικού και των συστημάτων οργάνωσης των παρόχων μεταφορικού έργου όμως, η αντιλαμβανομένη Ποιότητα και η ικανοποίηση των επιβατών είναι το απόλυτο κριτήριο για τις διοικήσεις Οργανισμών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Η ανάπτυξη συστήματος και η πιστοποίηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13816, αποτελεί εργαλείο διοίκησης για τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των πελατών/ επιβατών.

Τελικό ζητούμενο,  η αύξηση του αριθμού επιβατικου κοινού που επιλέγει το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή του.

Η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ 13816, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό επιχειρησιακό εργαλείο για την εσωτερική αναδιάρθρωση των εταιρειών δημοσίας μεταφοράς. Μάλιστα, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η επίτευξη των στόχων κατά το πρότυπο ΕΝ 13816 αποτελεί βάση για τη χρηματοδότηση των αστικών συγκοινωνιών.

 

Η ανάπτυξη συστήματος και η πιστοποίηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13816, αποτελεί εργαλείο διοίκησης για τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των πελατών/ επιβατών

 

Με εργαλείο το  EN 13816, προωθούνται η φιλοσοφία και οι αρχές της ποιότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις καλούνται να στρέψουν την προσοχή τους στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών.

Η υιοθέτηση στρατηγικής, ο καθορισμός δεικτών ποιότητας των υπηρεσιών, η ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και διεξαγωγή μετρήσεων ικανοποίησης συμβάλλουν στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ13816, παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, ώστε οι Οργανισμοί παροχής επιβατικού μεταφορικού έργου να αναλάβουν ποσοτικές και ποιοτικές δεσμεύσεις για την παροχή των υπηρεσιών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών τους.

Οι δεσμεύσεις πρέπει να αναλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον σε οκτώ τομείς: χρόνος, άνεση, πληροφορίες, προσβασιμότητα, ασφάλεια, εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση πελατών και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση του προτύπου

Τα οφέλη για τους Οργανισμούς που υιοθετούν το πρότυπο και τις δεσμεύσεις που αυτό συνεπάγεται είναι πολλαπλά:

-Αυξημένη εμπιστοσύνη των χρηστών στην υπηρεσία μεταφοράς.

-Παροχή ελεγχόμενης υπηρεσίας, επιτρέποντας την εξοικονόμηση κόστους και διευκολύνοντας τη συνεχή βελτίωση.

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ13816 είναι εφικτό να υιοθετηθεί από Ιδιωτικούς και Δημοσίους Φορείς, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και από εποπτεύουσες αρχές ή ρυθμιστικές αρχές και εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη στον τομέα επιβατικών μεταφορών.

Η πιστοποίηση EΝ 13816 για τις Επιβατικές Μεταφορές είναι ανοικτή σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, όπως:

-Μετρό – Προαστιακός Σιδηρόδρομος – Τράμ.

-Συγκοινωνίες επιβατών με αστικό λεωφορείο.

-Επιβατικές μεταφορές με τελεφερίκ (τελεφερίκ).

-Επιβατικές μεταφορές με τακτική μεταφορά ειδικής χρήσης (σχολικά λεωφορεία, εργαζόμενοι)

-Επιβατικές οδικές μεταφορές ΚΤΕΛ, Τουριστικά Λεωφορεία.

-Επιβατικές συγκοινωνίες με πλοίο (πορθμεία, τακτικές ακτοπλοϊκές γραμμές, τουριστικά σκάφη…).

-Επιβατικές μεταφορές με αεροπλάνο.

-Επιβατικές μεταφορές για υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

Η δομή του ΕΝ 13816 για την πιστοποίηση μεταφοράς επιβατών είναι συμβατή με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως το ISO 9001 που αφορά στη Διαχείριση Ποιότητας, το ISO 14001 που σχετίζεται με την Περιβαλλοντική Διαχείριση, το ISO 45001 για την Υγιεινή και την Ασφάλεια καθώς και με το ISO 39001 που αφορά στην Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Η TÜV NORD Group είναι δέκατη σε κατάταξη στην Παγκόσμια Αγορά.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στους τομείς της ποιότητας, της ασφάλειας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος της ασφάλειας πληροφοριών, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της επιχειρησιακής συνέχειας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει κατακτήσει την ηγετική θέση στον χώρο των Επιθεωρήσεων– Πιστοποιήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωσιμότητα και προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα, έχει συνδέσει το όνομά της με τα μεγαλύτερα έργα Υποδομής και Ανάπτυξης της χώρας μας, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες της στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των κατασκευών.

Επιβεβαιώνοντας την κορυφαία θέση της στον κλάδο, μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 15.000 Συστήματα Διαχείρισης παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.

Βασιλική Καλαμποκίδου, 

Vice President System Certification TÜV HELLAS (TÜV NORD)