Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Παρά την πανδημία, παρέμεινε σε υψηλή κερδοφορία ο τομέας Παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΕΒΙΤ 44,1 εκατ.)

Παρά τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας και τη συνεπακόλουθη μείωση της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, ο τομέας Παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρέμεινε σε υψηλή κερδοφορία το 2020.

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός 

Ο κύκλος εργασιών του τομέα διαμορφώθηκε στα 151,3 εκατ. ευρώ, έναντι 187,1 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2019.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019 και τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2019, καταδεικνύοντας την κρισιμότητα του τομέα Παραχωρήσεων στην επίτευξη κερδοφόρων χρήσεων για τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών στις Παραχωρήσεις

Η μείωση του κύκλου εργασιών στις παραχωρήσεις οφείλεται, όπως επισημαίνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κυρίως στη μείωση των εσόδων από διελεύσεις διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους, συνεπεία των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, ήτοι των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και στις απαγορεύσεις των μετακινήσεων εντός της επικράτειας, καθώς και με χώρες του εξωτερικού.

Τα κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανά τομέα δραστηριότητας (2020)

Κατ’ εφαρμογή σχετικών όρων των συμβάσεων παραχώρησης που προβλέπουν την αποκατάσταση των ζημιών στις περιπτώσεις που αφορούν παρέμβαση του δημοσίου, γεγονότα ανωτέρας βίας, γεγονότα ευθύνης δημοσίου, ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέβαλλε αιτήματα αποζημιώσεων.

Τα αντίστοιχα ποσά της απώλειας εσόδων, λόγω της πανδημίας COVID – 19, για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2020, συνολικού ύψους 33,7 εκατ. ευρώ, περιλήφθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης και έχουν αναγνωριστεί εκτός κύκλου εργασιών, στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα/(έξοδα)» της ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

Εκ του προαναφερθέντως ποσού, ποσό 15,1 εκατ. ευρώ είχε εισπραχθεί μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του 2020.

Το EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένο EBITDA), ανήλθε σε 105,3 εκατ. ευρώ, έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και είναι αυξημένο κατά 2,1%.

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για αυξημένες συντηρήσεις των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες το 2020 ανέρχονται σε 17 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τέλος, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας μείωση 8 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις για βαριά συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων.

Οι συμμετοχές στις Παραχωρήσεις

Στις παραχωρήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνονται οι εταιρείες αυτοκινητοδρόμων (ΝΕΑ ΟΔΟΣ και Κεντρική Οδός), στις οποίες η εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών, καθώς και η παραχώρηση για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, στην οποία κατέχει το 32,46% των μετοχών.

Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και στον εξεταζόμενο τομέα συμμετέχει στην εταιρεία HELLAS SMARTICKET (με ποσοστό 70%), στην ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΧ και στην εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, με 2.171 θέσεις.