Κατηγορίες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

Καθορίστηκε ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του τέλους κυκλοφοριακών συνδέσεων. Το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό του τέλους κυκλοφοριακών συνδέσεων.

Το σχετικό ΦΕΚ φέρει την υπογραφή του αν. υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, καθώς και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.

Το περιεχόμενο του ΦΕΚ

Το ύψος του ετήσιου τέλους των νομίμων κυκλοφοριακών συνδέσεων υπολογίζεται ως εξής:

Τ= Σ1 Χ Σ2 Χ Σ3 Χ Σ4 Χ Σ5 Χ Σ6 Όπου

Σ1 = επιφάνεια χ αξία γης χ 4% (αξία γης = τιμή ζώνης)

Σ2=συντελεστής κατηγορίας οδού:

– 1.5 για βασικό (πρωτεύον) εθνικό οδικό δίκτυο

– 1.2 για δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο

– 1.0 για τριτεύον εθνικό οδικό δίκτυο.

Σ3 = συντελεστής απόστασης από την έδρα της περιφερειακής ενότητας: για πληθυσμό έδρας περιφερειακής ενότητας έως 50 χιλιάδες

– 1.2 για απόσταση μέχρι και 6 χλμ

– 1.0 για απόσταση μεγαλύτερη από 6 χλμ για πληθυσμό έδρας περιφερειακής ενότητας από 50 χιλιάδες έως 100 χιλιάδες

– 1.5 για απόσταση μέχρι και 10 χλμ

– 1.0 για απόσταση μεγαλύτερη από 10 χλμ για πληθυσμό έδρας περιφερειακής ενότητας πάνω από 100 χιλιάδες

– 1.8 για απόσταση μέχρι και 10 χλμ

– 1.3 για απόσταση από 10 χλμ έως και 20 χλμ

– 1.0 για απόσταση μεγαλύτερη από 20 χλμ

Σ4 = συντελεστής κατηγορίας περιοχής:

– 1,6 για την Περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης

– 1.2 για τις Έδρες (Δήμος) Π.Ε.

– 1.0 για τις υπόλοιπες περιοχές πλην παραμεθορίων σύμφωνα με τον καθορισμό του ΥΠΕΘΑ

– 0.8 για τις παραμεθόριες περιοχές σύμφωνα με τον καθορισμό του ΥΠΕΘΑ

Σ5 = οι μήνες χρήσης/12

Σ6 = το ποσοστό (τοις %) συνιδιοκτησίας

Β. Η χρέωση του ετήσιου τέλους κυκλοφοριακής σύνδεσης σε βάρος των υπόχρεων θα διενεργείται με βάση τον άνω τύπο υπολογισμού από τον διοικητή της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών (Υ.Ο.Τ. – Η.Δ.Ο.Υ.)

ii) Για τον σκοπό αυτό συντάσσεται και εκδίδεται σχετικό σημείωμα πληρωμής, που υπογράφεται αρμοδίως από τον Διοικητή της Υ.Ο.Τ.- Η.Δ.Ο.Υ. και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στον υπόχρεο, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του αμέσως επομένου ημερολογιακού έτους.

Τυχόν αντιρρήσεις του υπόχρεου σε βάρος του σημειώματος πληρωμής, που αφορούν στην ακρίβεια των στοιχείων του και στο ποσό που υπολογίστηκε, υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της, επί αποδείξει, παραλαβής της ειδοποίησης από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή συνεργάτη του. Επί των αντιρρήσεων, οι οποίες υποβάλλονται με συστημένη επιστολή του υπόχρεου, αποφαίνεται το όργανο που εξέδωσε και υπέγραψε το σημείωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

Στο σώμα του σημειώματος πληρωμής γίνεται μνεία των προθεσμιών που παρέχονται στον υπόχρεο για την πληρωμή του οφειλομένου τέλους και την υποβολή αντιρρήσεων.

Γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του οφειλομένου τέλους, η προβλεπόμενη, κατά τις διατάξεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 212 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) προσαύξηση καθορίζεται σε ποσοστό 1% ανά ημερολογιακό μήνα, επί του αναλογούντος ετησίου τέλους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *