Κατηγορίες
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου έλαβε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του λιμένα Βόλου έλαβε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 2032).

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Η σχετική απόφαση, που φέρει τις υπογραφές του υπουργού Οικονομικών, του υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών και του υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, η άδεια είναι αορίστου διάρκειας υπό την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ.

Η απόφαση

«Χορηγούμε στον «Οργανισμό Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στην περιοχή του Λιμένα Βόλου, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες κατασκευής του συνόλου των απαιτούμενων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου υποχρεούται στην τήρηση και εφαρμογή των αναφερομένων στον ως άνω τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου, καθώς και στη διασφάλιση συμβατότητας του συνόλου των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, με τον προβλεπόμενο στον τεχνικό φάκελο σχεδιασμό του υδατοδρομίου, όπως αυτός ειδικότερα αποτυπώνεται και περιγράφεται στους χάρτες (ναυτικός χάρτης της Υ.Υ.Π.Ν. και χάρτες της Γ.Υ.Σ.), το τοπογραφικό διάγραμμα, το εγχειρίδιο υδατοδρομίου και τα συνοδά αυτού σχέδια που τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου οφείλει να γνωρίζει, να τηρεί και να εφαρμόζει, όπου απαιτείται, τους όρους, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως και 27) του ν. 4663/2020.

Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τους όρους και περιορισμούς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λιμένα Βόλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υδατοδρομίου στην περιοχή του λιμένα, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η παρούσα απόφαση είναι προϋπόθεση και έρεισμα των αντίστοιχων πράξεων και αποφάσεων που πρέπει να εκδοθούν, εφόσον αυτό απαιτείται, από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. Η παρούσα δεν τις υποκαθιστά, ούτε δεσμεύει τις αρμόδιες αρχές στο να εκδώσουν τις προβλεπόμενες άδειες σε περίπτωση που δε συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ούτε απαλλάσσει τον κάτοχό της από τυχόν απαιτήσεις εγκρίσεων, αδειών ή εισφορών.

Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Η άδεια ίδρυσης είναι αορίστου διάρκειας υπό την προϋπόθεση ότι το υδατοδρόμιο διαθέτει ΑΕΠΟ σε ισχύ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4014/2011 και δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση ανανέωσης της ΑΕΠΟ, όποτε αυτό απαιτείται.

Η άδεια ίδρυσης ανακαλείται αυτοδίκαια εάν εντός πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.

Τροποποίηση των στοιχείων της παρούσας άδειας, ανάκληση και μεταβίβαση αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του ν. 4663/2020.

Η παρούσα απόφαση δεν εκχωρεί σε καμία περίπτωση δικαίωμα άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και δεν καθιστά επιτρεπτή τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας προϋποθέτει την υποβολή νέας αίτησης που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4663/2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *